Schenken met een belastingsvoordeel

Stichting Scouting Drachten is aangemerkt als ANBI instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling) bij de Belastingdienst, een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan stichtingen aangemerkt als ANBI is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen. De belastingdienst betaald dus mee aan de gift!

 

Door slim gebruik te maken van het belastingvoordeel, is het mogelijk om meer te schenken met hetzelfde geld omdat de Belastingdienst na aangifte inkomstenbelasting het verschil terugbetaalt. Er kan gekozen worden om het voordeel te houden of te schenken aan de instelling naar keuze. Met een periodieke schenking is uw gift volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. Onze penningmeester kan u hier alles over uitleggen. U kunt contact opnemen via stichtingspenningmeester@scoutingdrachten.nl. 

 

Fiscale naam: Stichting Scouting Drachten.

 

Het RSIN nummer (fiscaal nummer): 005938661

1. Inleiding

Scouting is veel meer dan het doen van activiteiten in het bos, op het water of in het park. Er zit een visie achter het Scoutingspel, die wordt samengevat in de spelvisie SCOUTS. De spelvisie geeft aan waar Scouting inhoudelijk voor staat. Voor een uitgebreide omschrijving van de spelvisie kunt u kijken op https://www.scouting.nl/spel/algemeen/spelvisie


Kinderen vanaf 5 jaar doen diverse scouting vaardigheden op binnen onze groep op het gebied van landen waterscouting. Daarnaast kun je vanaf 18 jaar binnen onze groep doorgroeien naar een leidinggevende en zelfs bestuursfunctie.

2. Het doel van de instelling

Het doel van Scouting De Wâldswalkers Drachten is het bevorderen van het spel van verkennen te land en te water in Drachten en omgeving om daarmee een plezierige beleving van de vrije tijd te bieden aan jongens en meisjes waardoor een bijdrage wordt geleverd aan de vorming van hun persoonlijkheid.


De doelgroep van Scouting De Wâldswalkers is scouting voor iedereen; voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking zijn op de vrijdagavond de zgn. Blauwe Vogel opkomsten, voor de reguliere speltakken is de opkomst op zaterdag.


Het uitgangspunt is de grondslag van de ideeën van de grondlegger van Scouting (Lord BadenPowell).
Scouting De Wâldswalkers Drachten draagt een algemeen karakter, biedt ruimte voor iedere levensbeschouwing en is een stichting zonder winstoogmerk.


Alle medewerkers van de stichting en de vereniging, zijn onbezoldigd vrijwilliger.

3. Werkzaamheden van de instelling

Er is een beheerstichting aangesteld om de roerende en onroerende zaken te beheren, de stichting is behulpzaam bij het verwezenlijken van de doelstelling van de groepsvereniging, behartigt de financiële en materiële belangen en alles wat bevorderlijk kan zijn voor de groepsvereniging in de ruimste zin van het woord.


De groep verzorgt het spel per leeftijdsgroep/speltak aan de hand van een doorlopende leerlijn, met een sterke pedagogische visie zoals beschreven in de spelvisie SCOUTS van Scouting Nederland. Hiervoor is een gekwalificeerde speltakleiding aangesteld met een Praktijkbegeleider en een opleidingsprogramma (ScoutingAcademy).


Schenkingen en verkrijgingen zullen ten allen tijden aangewend worden om rechtstreeks het doel van Scouting te ondersteunen. Denk daarbij aan spelmateriaal, kampeerof varend materiaal en het clubhuis met speelterrein.


Voor (toekomstige) activiteiten verwijzen wij u naar onze agenda.

4. Organisatie structuur

Kijk hier hoe wij zijn georganiseerd!

 

5. Financiëring en budget

De financiële duurzaamheid is gewaarborgd door jaarlijkse afschrijving en reservering te doen t.b.v. de vervanging van het clubhuis, kamperen varend materiaal het (instandhoudingsplan).

  

 

Ca. 55% van de inkomsten komt ten goede aan het spel en kampen voor de leden, ca. 12% wordt afgedragen aan Scouting Nederland. Stichting Scouting Drachten gebruikt 33% van de inkomsten voor het ondersteunen en verwezenlijken van de doelstellingen van de vereniging.


Kostenstructuur:
De geldmiddelen van de vereniging worden gevormd door:

  • contributies van leden en bijdragen van begunstigers;
  • subsidies en sponsorgelden;
  • verkrijging krachtens schenking, legaat of erfstelling;
  • de inkomsten uit het vermogen van de vereniging;
  • alle andere baten, welke de vereniging overigens mocht verkrijgen

 

cONTRIBUTIE

Ruim 100 leden betalen jaarlijks contributie. Daarnaast kunnen ouders, oudleden en (oud) leidinggevenden; eigenlijk iedereen die Scouting een warm hart toedraagt, donateur worden. Vanwege de ANBIstatus zijn de giften volledig aftrekbaar van de belasting.

Inkomsten middels acties

De inkomsten van onze vereniging bestaan voor 80% uit contributie en kampgelden. Omdat de contributie inkomsten zijn niet kostendekkend zijn doen we mee aan jaarlijkse acties. Deze zijn verantwoordelijk voor ongeveer 8% van de inkomsten: 

 

Jantje Beton
Jaarlijks lopen onze leden collecte voor Jantje Beton. 50% van de opbrengst van deze collecte komt ten goede
aan Scouting De Wâldswalkers, 50% van de opbrengst is voor Jantje Beton.

 

Poiesz jeugdsponsoractie
Al langere tijd nemen wij deel aan de jeugdsponsoractie van Poiesz supermarkten.  Op verschillende locaties in Drachten kunnen onze leden over een door Poiesz vastgestelde periode sponsormunten sparen. Per vestiging van Poiesz wordt een bedrag geschonken aan deelnemende verenigingen, verdeeld naar rato van het aantal gespaarde munten per vereniging. De volledige opbrengst komt ten goede aan Scouting De Wâldswalkers.

 

Kleine plaatselijke acties
Zoals bijvoorbeeld faciliteren van de Turfrace en een Snertactie, waarbij kleine bedragen worden binnengehaald

Overige inkomsten

Subsidies en overige inkomsten
8% van onze inkomsten bestaat uit gemeentelijke subsidies. Daarnaast is er nog 4% aan overige inkomsten, zoals bijvoorbeeld giften en gebruiksvergoeding voor ons clubgebouw.

6. Bijlagen

Download
2011 02 Statuten Stichting.pdf
Adobe Acrobat document 433.6 KB
Download
2018 12 Huishoudelijk Regelement.pdf
Adobe Acrobat document 1.6 MB
Download
Financiele stukken 2019.pdf
Adobe Acrobat document 321.3 KB
Download
2011 02 Statuten Groepsvereniging.pdf
Adobe Acrobat document 713.7 KB
Download
2019 05 Aanvullend regelement.pdf
Adobe Acrobat document 374.1 KB